Jeugdcharter Jeval Alken

In teamsporten waar meerdere personen samenwerken, worden best een aantal basisafspraken gemaakt om al de clubactiviteiten vlot te laten verlopen. Daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid heerst over de leefregels binnen onze club en dat langs alle kanten het besef leeft dat men enkel ‘samen’ iets kan bereiken op sociaal, opvoedkundig en sportief vlak. Iedereen die wil volleyballen is van harte welkom in onze club. Voorwaarde is wel dat men de juiste houding heeft. De wil om bij te leren moet steeds aanwezig zijn en men zal dit trachten te realiseren door op een intensieve, constructieve en enthousiaste manier deel te nemen aan de trainingen.

Daarom hebben we ook voor onze club een aantal afspraken op papier gezet. Bekijk deze afspraken niet als een belemmering van je vrijheid, maar zie ze eerder als een houvast om misverstanden en wrevel te voorkomen. 

Je toont dus steeds en overal respect voor de club en houdt zo het imago van de club hoog! 

Algemene afspraken

 • Iedereen komt 15’ voor aanvang van de training aan. De eerste speelster haalt bij de zaalwachter de sleutel van de kleedkamer die je aan het begin van het seizoen wordt toegewezen (elke ploeg heeft een vaste kleedkamer). Je kleedt je zo snel mogelijk om en bent ten laatste vijf minuten vóór de training begint in volledige sportuitrusting en speelklaar in de sportzaal. Je sporttas laat je achter in de afgesloten kleedkamer. Bij voorkeur kom je wat vroeger om de zaal klaar te maken.
 • Ben je te laat, dan geef je bij aankomst even een toelichting aan de trainer (indien mogelijk zelfs vooraf communiceren via een smsje, telefoontje,….). 
 • Buiten mondelinge communicatie verloopt de communicatie binnen de club steeds meer via het twizzit platform. Elk clublid en de ouders van jeugdspelers ontvangen hiervoor een account.  Lees de berichten die je toegestuurd worden via twizzit op geregelde tijdstippen en markeer afwezigheden voor training of wedstrijd in de twizzit kalender van je team.
 • Afwezigheid op training of wedstrijd wordt ruim vooraf met de trainer besproken. Doe het dus meteen wanneer het probleem opduikt. Stel het groepsbelang voorop. In bijzondere situaties wordt een afspraak gemaakt over de afwezigheid of het laattijdig aankomen op trainingen of wedstrijden. 
 • Iedere competitiespeelster (vanaf U11 3-3) is verplicht te douchen na een sportactiviteit. De train(st)er draagt hier tot 15’ na afloop van de training zijn/haar verantwoordelijkheid in. 
 • Tabak en alcohol: Roken voor, tijdens of na clubactiviteiten is niet toegelaten in de sporthal, kleedkamer of cafetaria. Het nuttigen van alcoholische dranken voor, tijdens of na de clubactiviteiten is niet toegelaten in de sporthal en kleedkamer. 
 • GSM gebruik: De club laat geen GSM gebruik toe tijdens de trainings-en wedstrijdmomenten. In de kleedkamer is het niet toegelaten foto’s, beeld- of geluidsopnamen te maken.
 • Drugs (soft- en harddrugs): bezit, gebruik en dealen van drugs is bij elke clubactiviteit en onder alle omstandigheden verboden. Indien we merken dat één van onze leden in aanraking komt met drugs, als gebruiker of als verkoper, wordt dit lid met onmiddellijke ingang geschorst. 
 • Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich engageert bij extra-sportieve evenementen die tot doel hebben de club financieel te steunen (speculaas/wafel-verkoop, restaurantdag, steakdag,…). 

Materiaal en uitrusting

 • Als lid van een team draag je mee zorg voor het sportmateriaal van de club. Daarom vragen we dat iedereen zowel voor als na de training helpt om het sportmateriaal op te stellen en weer naar de clubberging te brengen. Ook zoekt iedereen mee naar de ballen die mogelijk achter hoek en kant zijn blijven liggen. 
 • De club stelt je een sportuitrusting ter beschikking. De kledij die je zelf niet betaalt (m.u.v. sponsoring) blijft eigendom van de club. Dat geldt voor de wedstrijduitrusting, maar eveneens voor de kledij voor de opwarming en de reservewedstrijden. 

Persoonlijke uitrusting

 • De speelsters zorgen zelf voor een aangepaste sportuitrusting voor de trainingsmomenten; T-shirt, shortje, kniebeschermers, sportsokken en degelijke indoor sportschoenen. 
 • Iedereen brengt zelf water mee in de sportzaal om tijdens de training / wedstrijd te drinken. Je verlaat de sporthal niet! Na afloop van de training of wedstrijd wordt al het leeggoed in de vuilbakken gedeponeerd. Je kan je drinkfles bijvullen aan de waterfontein in afspraak met je trainer.
 • Waardevolle spullen laat je liefst thuis. Indien toch nodig, laat je ze achter in de afgesloten kleedkamer. 
 • De kleedkamers zijn netjes als je er binnenkomt, verlaat ze dan ook netjes. Vergeet niet om het water even af te trekken, alle vuil (lege flesjes, lege busjes shampoo,…) in de vuilbakjes te werpen, de kleedkamer af te sluiten en de sleutel terug naar de zaalwachter te brengen. 

Omgangsvormen

 • Om optimale sportresultaten te bereiken, maar nog meer om de goede sfeer in de groep te realiseren, te versterken en te behouden, vragen we om respect te hebben voor elk teamlid. 
 • Maak er een gewoonte van om problemen meteen aan te pakken via een eerlijk en open gesprek. Doe dat bij voorkeur alleen met de betrokkene (de coach, de kapitein, de ploegverantwoordelijke…). Probeer je daarbij steeds in te leven in het standpunt van de andere persoon. 
 • Maak aan de trainer, de coach en de medespeelsters meteen duidelijk hoe je gemoedsgesteldheid is. Vraag in moeilijke situaties eventueel om even met rust gelaten te worden. Laat jouw ontgoocheling niet doorwegen op de werking van de groep. Pak je bij elkaar en maak er het beste van. Vergeet niet om na de wedstrijd, of beter nog voor de eerstvolgende training, de probleempjes even aan te kaarten in een rustige omgeving. Maak hiervoor eventueel een afspraak vóór de groepsactiviteiten. 
 • Zorg ervoor dat je niet te beroerd bent om je eens te verontschuldigen. Een welgemeende verontschuldiging siert je persoonlijkheid! 
 • Vergeet niet dat een schouderklopje iedereen er snel weer bovenop helpt! 

De ploegverantwoordelijke(n)

 • Tijdens de wedstrijden rondgaan met snoepgoed. 
 • Spreekbuis van de ploeg; het reilen en zeilen van de ploeg toelichten op de PV- vergaderingen. 
 • Kort verslag van de wedstrijd doormailen naar de webmaster om op de website te zetten, facebook... 
 • Takenblad maken (beurtrol; wie is kapitein, truitjes wassen, tractatie, vervoer,…) 
 • Het wedstrijdblad is voortaan ook voor jeugdwedstrijden digitaal.  Dit moet ingevuld worden voor de wedstrijd en het scoreverloop moet tijdens de wedstrijd bijgehouden worden.
 • Speelsters warm maken om eens te gaan supporteren voor een andere ploeg binnen de club en aanwezig te zijn op randactiviteiten. 
 • Voor de seniorenwedstrijden (behalve promo 4) sta je in voor de ontvangst van de scheidsrechter.
 • Drankbonnetje aan jeugdscheidsrechter geven na afloop wedstrijd. 
 • Controleer of de speelsterlicenties en de truitjes aanwezig zijn. 
 • Probeer de speelsters een genuanceerde kijk te geven op beslissingen en verklaringen van het bestuur en/of trainer(s). 
 • Neem zelf initiatieven die je nodig acht om een vlotte teamwerking te bevorderen (houd de trainer en/ of bestuur op de hoogte van de stappen die je onderneemt). 

De wedstrijden

 • Spreek onderling af hoe je ploeg zich voor de uitwedstrijden verplaatst.  Indien nodig kan je een beurtrol afspreken.
 • Iedereen is ten laatste vijf minuten vóór het afgesproken uur op de plaats van de afspraak voor het vertrek naar de wedstrijden, de oefenwedstrijden of de tornooien. 
 • Bij de time-out komt iedereen meteen bij de coach staan. Eerst is er tijd voor de algemene informatie en de opmerkingen van de coach; daarna kunnen de speelsters vragen stellen of een inbreng hebben. 
 • Spelers die niet starten zijn steeds klaar om een speler op het terrein te vervangen. Zij houden zich warm (op de bank gaan zitten geeft bij seniorenteams geen positieve indruk) en moedigen het team aan. 
 • Op de bank en naast het terrein heerst er orde. 
 • Elke speelster neemt zijn verantwoordelijkheid op bij het wedstrijdgebeuren: maximale inzet, opdrachten van de trainer uitvoeren, sportief teamgedrag, fairplay, elkaar de hand geven,… 
 • Er wordt door niemand kritiek gegeven op eigen ploegmaats, trainer, tegenspelers, scheidsrechter of andere personen met een officiële functie. Alleen de kapitein mag de personen met een officiële functie aanspreken en hij/zij doet dit op een beleefde manier.

De trainer(s)

 • zorgen ervoor dat de spelers het jeugdcharter nakomen (zoniet worden zij hierover aangesproken),
 • stellen degelijke trainingen op en begeleiden de trainingsactiviteiten. Hij / Zij voorziet voor gekwetste spelers een aangepast programma zodat deze nuttig bezig zijn en bij de ploeg betrokken blijven.
 • is tijdig en in sportieve outfit aanwezig in de zaal zodat hij/zij de spelers kan ontvangen. Indien dit uitzonderlijk niet lukt, spreekt men een verantwoordelijke aan om dit te doen.
 • motiveert de spelers en beslist wie er speelt,
 • registreert de aan- en afwezigheden van de spelers.
 • zorgen ervoor dat een ingevulde spelersfiche van nieuwe speelster bezorgd wordt (na de 3de proeftraining) aan de clubsecretaris.
 • zorgen voor een duidelijke informatiestroom, zowel mondeling als via twizzit
 • zorgen voor vervanging bij eigen afwezigheid. Indien een training niet kan doorgaan zorgt de trainer ervoor dat elke speler (en indien nodig ook de ouders) hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. De trainer meldt dit eveneens tijdig (ten laatste 2 dagen voor aanvang van de training) aan Bart zodat de huur van de sporthal geannuleerd kan worden.
 • nemen in geval van ziekte of overmacht zo snel mogelijk contact met Bieke. Er zal dan, afhankelijk van de situatie, gekeken worden naar een mogelijke oplossing.
 • zijn voor en na de wedstrijden en trainingen beschikbaar voor de speelsters om toelichtingen te geven, vragen te beantwoorden en adviezen te geven.

De speelsters

 • komen hun engagement naar de club en naar de groep volledig na, 
 • proberen ook bij kwetsuren de groepsactiviteiten bij te wonen en te ondersteunen, 
 • zijn stil en geven aandacht als de trainer uitleg geeft of een oefening toont. 
 • melden blessures en ongemakjes meteen aan de trainer(s) en spelen de informatie van dokters, kinesisten of andere hulpverleners meteen door aan de trainers, 
 • verlaten de sporthal tijdens trainingen of wedstrijden uitsluitend na een afspraak met de trainer.
 • speelsters van seniorenteams die zelf geen trainer zijn helpen de club met het organiseren van de jeugdwedstrijden door tweemaal per seizoen een jeugdwedstrijd te fluiten.

Speelgelegenheid

 • De jeugdopleiding werkt opleidingsgericht. Dit wil zeggen dat het eerste streefdoel is om alle jongeren een zo goed mogelijke en complete opleiding te geven en zo het beste uit elk individu te halen. Om dit te realiseren zal de technisch sportieve commissie (samen met de trainers) de leden op het einde van het seizoen indelen in een groep die, voor het volgende seizoen, het best aansluit bij de mogelijkheden van de speler. Dit is niet automatisch de categorie waartoe de speler behoort op basis van zijn leeftijd. 
 • Wat betreft het bepalen van de spelgelegenheid tijdens de wedstrijden wordt er gestreefd naar een gelijke verdeling van de spelgelegenheid. Voor de jeugdploegen is spelgelegenheid nog prioritair. Deze zal vooral bepaald worden door inzet en aanwezigheid op training, attituden en spelinzet tijdens de wedstrijd. Voor de senioren zal naast de bovenvermelde criteria ook de technische en tactische kwaliteit mee de spelgelegenheid bepalen. 
 • Spelers en ouders mogen steeds, op een correcte manier, uitleg vragen aan de trainer aangaande de spelgelegenheid tijdens een wedstrijd. Dit kan op een ogenblik dat het best past voor alle betrokkenen. 
 • Bij bekerwedstrijden wordt er door de club gekozen voor het resultaat en wordt er gekozen voor de sterkste opstelling. 

Ouders

 • Toon belangstelling voor de sport en de club en ga regelmatig kijken en supporteren. 
 • Vraag uw kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te beleven. 
 • Zie sport niet als een handige of nuttige vorm van kinderopvang. 
 • Jaag uw kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders. 
 • Stimuleer het kind om al zijn talenten te ontwikkelen, om zich aan de afspraken van de club, ploeg en spel te houden. 
 • Gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn. Respecteer steeds de beslissingen van de coach en scheidsrechters. 
 • Applaudisseer voor knap spel van zowel eigen ploeg als van de tegenstrever. 
 • Als ouder moedig je aan; de instructies worden gegeven door de trainer/coach. 
 • Kijk niet alleen naar de score/uitslag, maar naar de geleverde inspanningen, benader steeds positief! 

Jeugdscheidsrechters

 • De seniorenspelers vragen we om per seizoen enkele jeugdwedstrijden te leiden van de jongere ploegen, dit om ervaring op te doen, om de wedstrijdreglementen en regels goed te leren kennen, maar zeker ook om te ervaren hoe moeilijk het is als scheidsrechter om feilloos beslissingen te nemen. 
 • Op geplande momenten organiseren we een opleidingsmoment voor de seniorenspelers waarbij de reglementering en het wedstrijdverloop in detail worden besproken.
 • Scheidsrechters die wedstrijden leiden doen dit steeds op een correcte manier, volledig onpartijdig.

API - aanspreekpersoon integriteit

 • De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren in je organisatie als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.
 • Leden, trainers, ouders, vrijwilligers: iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij de organisatie kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.
 • De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen.
  • Eerste contact: de API is daarom het eerste contact bij meldingen. Zij of hij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten.
  • Coördinatie + doorverwijzing: nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet.
  • Opvolging: de API volgt de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden.
 • Wat doet de API niet?
  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is.
  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.
  • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.
 • Hoe gaat de API te werk?  De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die volgens hem of haar bedreigend is, zal die de politie of een andere instantie contacteren. Dat gebeurt wel altijd na overleg met de melder. De API heeft vooral een adviserende rol. De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van de betrokken jeugdwerkgroepen.
 • Waar vind ik mijn API? Het aanspreekpunt integriteit (API) vind je op de website van Volley Vlaanderen via onderstaande knop.  Je kan ook steeds het clubbestuur bereiken per mail naar jeval.alken@gmail.com.

Bestuur

 • Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en er voor te zorgen dat te allen tijde de nodige middelen ter beschikking zijn voor training en wedstrijd. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hun uiterste best doen voor het welzijn van de club. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je hier respect voor toont.
 • Je kan het clubbestuur bereiken per mail naar jeval.alken@gmail.com.

Naleving van de afspraken

 • Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat bovenstaande gedragscodes nagekomen worden. Bij niet naleving van de regels/afspraken kan het bestuur overgaan tot het nemen van sancties. Dit kan, afhankelijk van de ernst van de feiten, gaan om 
  • een mondelinge verwittiging
  • een mededeling aan de ouders of voogd
  • het verbod tot het bijwonen van een of meerdere trainingen en/of wedstrijden
  • uitsluiting uit de club.
 • Mogelijke geschillen worden bij voorkeur met de voorzitter besproken. Ook andere bestuursleden kunnen steeds aangesproken worden.

 

Wij wensen jullie een fijn en succesvol volleybalseizoen, maar vooral een goede teamgeest en een aangename ploegsfeer!